Klachten kunnen worden opgelost

Een goed contact met de hulpverlener is belangrijk, maar uiteraard bent u ook vrij om direct uw klacht bij de klachtenfunctionaris van Quasir neer te leggen.

Zie hiervoor stap 2. Indien gewenst kunt U stap 1 overslaan.

Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de hulpverlening. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden de hulpverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. In deze folder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Probeer samen met uw hulpverlener/begeleider/leidinggevende het probleem op te lossen of bij de vertrouwenspersoon aan te kloppen.

Uw hulpverlNaamloosllkener of begeleider stelt het vaak op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van de klacht direct met u te bespreken. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw hulpverlener (of begeleider) niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen. U kunt er ook voor kiezen uw klacht voor te leggen aan de directe leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt. Daartoe kunt u het klachtenformulier invullen en afgeven die u kunt downloaden door op de link te klikken. Dit formulier kunt u ook terugvinden in uw zorgmap. Indien uw klacht niet privacygevoelig is en het mag door derde medewerkers gezien worden, dan kunt u uw klacht ook online via de website indienen door het contactformulier in te vullen. Hier kunt u aangeven of u een klacht, suggestie of een compliment wil geven. Deze informatie komt aan op het algemene e-mailadres van ADO Zorg: info@adozorg.nl.

Wilt u het liefst met een externe vertrouwenspersoon praten over uw klachten, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon Salima Kasrioui. U kunt een mail sturen over uw klacht: vertrouwenspersoon@zorgfamilie.nl

Klik hier voor het klachtenreglement van ADO Zorg. In dit reglement staan de richtlijnen en de werkwijze van de interne klachtencommissie.

U kunt overgaan tot het inschakelen van een klachtenfunctionaris van Quasir

Naamloosl

Het kan echter voorkomen dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht met de betrokkene(n)/vertrouwenspersoon niet wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal de klager op diens verzoek (gratis) van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Het doel is de klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen, u ondersteunen bij het formuleren van de klacht of een gesprek tot stand brengen met de betrokkenen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Zorgbelang
Naast de klachtenfunctionaris hebt u ook de mogelijkheid om ondersteuning in te schakelen via Zorgbelang. Zorgbelang kan informatie geven over de rechten en plichten van de cliënt en adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van Zorgbelang kan u ook ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Zorgbelang werkt onafhankelijk. Voor meer informatie, zie www.zorgbelang-nederland.nl.

Contactgegevens Quasir

Tel: 085-487 40 12
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Internet: http://quasir.nl/

Beoordeling van de klacht door de geschillencommissie stichting Zorggeschil

Naamloos

Stichting Zorggeschil is op 6 december 2016 door de minister erkend cf. de eisen uit de wet/uitvoeringsregeling Wkkgz. Op de website van die stichting (https://zorggeschil.nl/) kunt u het reglement downloaden. Als de geschillencommissie dient samen te komen voor een klacht van een cliënt van uw organisatie, zullen de kosten van de betreffende klachtenafhandeling bij u in rekening worden gebracht.

Contactgegevens geschillencommissie
Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega

Tel: 0561 618711 (Quasir)
9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)
E-mail: info@zorggeschil.nl
Internet: www.zorggeschil.nl

Een klacht dient schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend te worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil. De klachtbrief dient ten minste te bevatten de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

In het kort

A.D.O. Zorg is erop gericht dat iedereen zo goed en zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen op zijn of haar eigen manier.